Privacy Policy

Mājas lapas īpašnieks Permanentmakeup.lv rūpējas par mājas lapas apmeklētāju personīgo datu drošību atbilstoši ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (GDPR) un Konfidencialitātes politikas noteikumiem. Lietojot šo mājaslapu, apmeklētājs automātiski piekrīt visiem Konfidencialitātes politikas noteikumiem un viņa personīgo datu apstrādei.

Sīkdatņu ("Cookies") uzglabāšanas mērķis

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas aktuālas informācijas attēlošanai mājas lapas apmeklētājiem. Lai sīkdatnes netiktu uzglabātas, apmeklētājs var izmantot anonīmo ("Inkognito") režīmu savā interneta pārlūkā.

Kontaktformu pieteikuma datu uzglabāšanas mērķis

Visi dati, kas tiek nosūtīti caur mājas lapas kontaktformu, tiek uzglabāti kvalitatīvas atpakaļsaites sniegšanai mājas lapas apmeklētājiem, potenciāli iespējamā vai noslēgtā līguma izpildei un komunikācijai par Līguma izpildi, kā arī apmeklētāju informatīvās un reklāmas apziņošanas nolūkos.

Personas datu uzglabāšanas termiņi

Lai uzturētu kvalitatīvu komunikāciju ar mājas lapas apmeklētājiem, personas dati tiek uzglabāti 1 (viena) kalendārā gada laikā kopš personas datu iegūšanas. Ja netika saņemts rakstisks pieteikums no mājas lapas apmeklētāja par viņa personīgo datu dzēšanas nepieciešamību, datu uzglabāšana katreiz pēc datu uzglabāšanas termiņa beigām tiek pagarināta uz vēl 1 (vienu) kalendāro gadu.

Atbildes sniegšana par datiem, datu pārvaldīšana un dzēšana

Mājas lapas apmeklētājs var pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personīgiem datiem, veikt izmaiņas datos, kā arī lūgt dzēst datus, ja pieprasījums nav pretrunā ar LR likumdošanu.

Pieprasījumus, kas saistīti ar personīgiem datiem, lūdzam sūtīt uz info@permanentmakeup.lv

Datu drošība, uzglabāšana un pārraides tehnoloģijas

Visiem personīgiem datiem tiek izmantota droša datu uzglabāšana un pārraide: servera datiem var piekļūt tikai ar drošām, Datu apstrādātājam un Datu pārzinim zināmajām parolēm; tiek izmantotas dažādas servera datu aizsardzības tehnoloģijas.

Personas datu nodošana trešajām pusēm

Personas dati netiek nodoti trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams noslēgtā līguma vai LR normatīvo aktu izpildei.
————————Владелец домашней страницы Permanentmakeup.lv принимают максимально возможные меры по обеспечению безопасности личных данных посетителей данного сайта в соответствии с РЕГУЛОЙ ЕС О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ (GDPR) и правилами Политики конфиденциальности. Используя данную домашнюю страницу, посетитель автоматически соглашается со всеми правилами Политики конфиденциальности и обработкой его личных данных.

Цель хранения данных «Cookies»

Для отображения актуальной информации для посетителей нашей домашней страницы, мы используем временные файлы («Cookies»). Чтобы эти данные не сохранялись, посетитель в своем интернет-браузере может использовать анонимный режим («Инкогнито»).

Цель хранения данных из заявок контактных форм

Все данные, которые отправляются через контактную форму домашней страницы, хранятся для обеспечения качественной обратной связи, для выполнения потенциального или заключенного договора, коммуникации касательно исполнения Договорных обязательств, а также с целью информативного и рекламного оповещения посетителей.

Сроки хранения личных данных

Для поддержания качественной коммуникации с посетителями домашней страницы, личные данные хранятся в течение 1 (одного) календарного года с момента их получения. Если посетитель домашней страницы не присылает письменное заявление с просьбой о необходимости уничтожения личных данных, хранение данных каждый раз после окончания срока хранения продлевается еще на 1 (один) календарный год.

Предоставление ответа о данных, управление данными, удаление данных

Посетитель домашней страницы может запросить информацию о личных данных, узнать время и способ получения этих данных, причины хранения, внести изменения в данные, а также потребовать удалить данные, если запрос не противоречит законодательству ЛР.

Запросы, связанны с личными данными, просим присылать на info@permanentmakeup.lv

Отказ удаления данных

Личные данные нельзя удалить, если между Permanentmakeup.lv и посетителем сайта заключен договор о сотрудничестве или данные необходимы, чтобы выполнить другие требования, предусмотренные в законодательстве ЛР (например, требования законодательства ЛР по отношению к бухгалтерии предприятия).

Безопасность, хранение данных и технологии передачи данных

На все личные данные распространяются внутренние правила безопасного хранения и безопасной передачи данных: доступ к серверу защищен надёжными паролями, которые известны Permanentmakeup.lv; используются современные технологии по защите данных.

Передача личных данных третьим лицам

Личные данные не передаются третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения взаимного договора или нормативных актов ЛР.